PITy program także dla emerytów i rencistów

Niezwykle pomocny w wypełnianiu formularzy dla urzędu skarbowego, jest PIT 2018 program do rozliczenia podatkowego. Program PITy to darmowa aplikacja z pełną bazą wszystkich dostępnych formularzy wraz z załącznikami. Z pewnością będzie dużym ułatwieniem dla tych emerytów i rencistów, którzy samodzielnie chcą rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Emeryci i renciści mają obowiązek składać w ZUS coroczne informacje na temat wysokości dochodu uzyskanego w roku poprzednim. Mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i kobiety, które ukończyły 60 lat, zwolnione są z tego obowiązku. Ich emerytury i renty nie będą zawieszane czy zmniejszane – bez względu na wysokość dochodów. Rencista lub emeryt, który uzyskiwał od ZUS świadczenia, powinien otrzymać formularz PIT-40A/11A do końca lutego następnego roku. Jest to druk, który może być zarówno rocznym rozliczeniem z podatku dokonanym przez organ rentowy, jak i informacją o dochodach uzyskanych od organu rentowego.

Organy rentowe, które wypłacają emeryturę lub rentę podatnikom, są zobowiązane do rocznego rozliczenia podatku. Jednak emeryt lub rencista może zawsze sam złożyć rozliczenie podatku za rok, gdy będzie korzystał z ulg i odliczeń podatkowych.

Aby ZUS rozliczył dochody emeryta lub rencisty konieczne jest złożenie oświadczenia do ściśle określonego terminu. A mianowicie do 10 stycznia rokunastępującego po roku podatkowym emeryt bądź rencista musi złożyć oświadczenie, że chce, aby ZUS rozliczył go z podatku, czyli sporządził zeznanie na druku PIT-40A. Rozliczenie będzie możliwe wtedy gdy emeryt w piśmie do organu rentowego zaznaczy, że nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów (z wyjątkiem dochodów opodatkowanych ryczałtowo lub dochodów ze zbycia nieruchomości), nie korzysta z odliczeń, nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami małżonka bądź nie korzysta z możliwości opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko, nie uzyskał dochodów powodujących obliczenie należnego podatku z uwzględnieniem zagranicznych dochodów zwolnionych, nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych.

Roczne rozliczenie podatku za przez organ rentowy na formularzu PIT-40A nie pozbawia podatnika możliwości złożenia samodzielnie rozliczenia rocznego. Zwłaszcza wtedy, gdy rencista lub emeryt będzie chciał skorzystać z rozliczenia ulg podatkowych do których przysługuje mu prawo skorzystania, jak np. z ulgi na Internet, ulgi rehabilitacyjnej na leki. Wtedy to z otrzymanego z ZUS formularza PIT-40 A przyjmuje się kwoty do rozliczenia na rocznym zeznaniu PIT-37 oraz składa wraz z PIT-37 załącznik PIT-O, w którym wykazuje kwotę ulgi.

Oprócz organów rentowych również KRUS (zgodnie z art. 34 ust. 7 i 8 ustawy) zobowiązany jest do końca lutego, po upływie roku podatkowego – sporządzić i przekazać emerytowi/renciście, stosowny formularz PIT. Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na formularzach PIT, KRUS przekaże również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania emeryta lub rencisty w ostatnim dniu roku podatkowego. Jeśli emeryt lub rencista otrzyma z KRUS PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego w r. nie osiągał innego przychodu, który zgodnie z ustawą podatkową podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to nie ma on obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Ważne, aby pamiętać, że dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu.